Kunst na schooltijd – voor ouder(s)/verzorger(s)

Inschrijven

1. Als je je kind(eren) wilt opgeven voor één van de ateliers van ZoGemaakt, doe je dit door het inschrijfformulier op onze website in te vullen.

2. De inschrijving voor minderjarigen kan alleen worden gedaan door hun ouder(s) of een andere wettelijke vertegenwoordiger.

3. Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en de gegevens zoals vermeld in het atelieroverzicht op de website.

4. Na de inschrijving krijg je per mail een bevestiging van plaatsing van je kind. Als plaatsing niet mogelijk is, dan krijg je daarover een bericht en krijgt je kind indien gewenst een plek op de wachtlijst.

5. Bij te weinig inschrijvingen wordt een atelier geannuleerd. Uiteraard krijg je hierover zo snel mogelijk bericht, maar in ieder geval uiterlijk 4 dagen vóór de start van een atelier.

Plaatsing

6. Alle inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst via de website.

7. Na de bevestiging van plaatsing is de inschrijving definitief en ontstaat de verplichting tot het betalen van het verschuldigde cursusgeld.

8. Tussentijdse plaatsing van een kind is in overleg mogelijk; het cursusgeld wordt dan naar rato verrekend.

Betaling

9. Voor de betaling van het verschuldigde lesgeld ontvang je een factuur. Dit gebeurt uiterlijk 4 lessen na aanvang van een atelier.

10. De betaling dient binnen de daartoe in de factuur gestelde termijn te geschieden.

11. Bij niet tijdige betaling wordt vanaf de tweede betalingsherinnering € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

12. Als aan de verplichting tot het betalen van het verschuldigde lesgeld niet wordt voldaan, wordt het recht om lessen te volgen opgeschort.

Uitval van lessen en verzuim

13. Als ZoGemaakt door omstandigheden een les verzuimt, wordt de les altijd aan het eind van een lesblok ingehaald. Bij langdurige(r) uitval zorgen wij voor een goede vervanger. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan verplichten wij ons tot restitutie van het lesgeld.

14. Als een kind door omstandigheden niet naar de les kan komen, is ZoGemaakt niet verplicht om deze les in te halen of restitutie van het lesgeld te verlenen. Wel is het mogelijk om de les (na overleg) in te halen in een ander atelier.

Aansprakelijkheid

15. ZoGemaakt gaat tijdens de lessen uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van de leerlingen zelf, maar ook met hun kleding. Tijdens de lessen zorgt ZoGemaakt voor schilderschorten, maar voorafgaand aan een atelier adviseren wij de ouder(s)/verzorger(s) per mail om hun kinderen oude kleding te laten dragen tijdens onze lessen.

16. ZoGemaakt neemt onder geen beding de wettelijke aansprakelijkheid over van ouders/verzorgers jegens hun kinderen. ZoGemaakt aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van ZoGemaakt wordt vastgesteld.

Algemeen

18. Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van ZoGemaakt.

19. Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 februari 2020.

20. Deze voorwaarden zijn op 4 februari 2020 gedeponeerd bij de KVK.

Kunst onder schooltijd – voor scholen

Inschrijven

1. Als je als school één of meerdere activiteiten van ZoGemaakt wilt aanvragen, doe je dat door het inschrijfformulier in te vullen op onze website. Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen wij binnen 4 dagen contact met je op.

Offerte

2. Na het maken van een offerte en een schriftelijk akkoord van de school/opdrachtgever is de inschrijving voor één of meerdere van onze activiteiten officieel. Daarmee verklaar je je als school akkoord met de inschrijfvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in de offerte en op de website.

Aantal leerlingen

3. Per kunstles hanteren wij een maximaal aantal van 30 leerlingen. Bij meer leerlingen vindt er overleg plaats tussen de school en ZoGemaakt om te zoeken naar een geschikte oplossing.

Planning

4. Inschrijvingen worden behandeld en ingepland op volgorde van binnenkomst. De kunstlessen worden in overleg met de school ingepland.

Annulering

5. Annulering van één van onze activiteiten is gratis tot één week voor de start van de activiteit. Daarna brengen wij de activiteit in rekening.

Privacy

6. ZoGemaakt zal alle informatie die gebruikt wordt om één van de activiteiten te ontwikkelen met de grootst mogelijke zorg en uiteraard vertrouwelijk behandelen.

7. Ook met de privacy van leerlingen gaan wij zorgvuldig om. Indien wij tijdens één van onze activiteiten foto’s maken, gaan wij alleen dan tot publicatie over indien de ouder(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger(s) van de leerling akkoord zijn.

Aansprakelijkheid

8. ZoGemaakt neemt onder geen beding de wettelijke aansprakelijkheid over van scholen /organisaties jegens hun leerlingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van ZoGemaakt wordt vastgesteld.

Algemeen

9. Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van ZoGemaakt

10. Deze regeling treedt in werking met ingang van februari 4 februari 2020.

11. Deze voorwaarden zijn op 4 februari 2020 gedeponeerd bij de KVK.


@